gif同性漫画

gif同性漫画

又曰、邪入于阳则狂,邪入于阴则癫。 弦迟者可温之,弦紧者可发汗、针灸也。

癸丑太阴湿土气化运行,后天太阳寒水,湿寒合德,挟中运之火,流行气交,阳光不治,疫气乃行。 温疟一证,有指为春温者,有指为伤寒坏症者,议论纷纭,错出不一。

舌黑而干者,津枯火炽。 有志生人者,可不体《内经》之意,遵《金匮》之法而急通其营卫,全其胃气也哉?《金匮》云:五劳虚极,羸瘦,腹满不能饮食,食伤、忧伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络伤、营卫伤、伤气、伤内,有干血,肌肤甲错,面目黯黑,缓中补虚,大黄廑虫主之。

《药像》云∶服槐实,忌猪肉。又曰、有汗不可再汗,汗多不可利小便也。

盖惟寒故能时止,惟风故能时作。然恶风虽悉属表,而发散又有不同。

刺入三分,留三呼,灸三壮。虽有恶风恶寒,亦当先救其里,后解其凡治伤寒,先视两目。

Leave a Reply